Instrukcja obs?ugi
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Tomasz Kasper   
piątek, 05 marca 2010 19:00


1. Opis elementw na stronie


Menu - menu zawieraj?ce odno?niki do dokumentw pogrupowanych wed?ug kryteriw organizacyjnych podmiotu.


Menu og?oszenia - menu zawieraj?ce odno?niki do dokumentw cz?sto zmienianych takich jak komunikaty i przetargi.

Menu organizacji BIP - menu zawieraj?ce odno?niki modu?w zarz?dzaj?cych witryn? jak rwnie? do modu?w u?atwiaj?cych prac? z BIP-em takich jak:

Wyszukiwanie zaawandpspane - odno?nik do podstrony zawieraj?cej modu? wyszukiwania zaawandpspanego.
Rejestr zmian - odno?nik do podstrony zawieraj?cej informacj? o zmianach dokonywanych na dokumentach wprowadzonych wcze?niej do Biuletynu.
Redakcja Biuletynu - odno?nik do podstrony zawieraj?cej informacj? o osobach odpowiedzialnych za redagowanie Biuletynu
Instrukcja obs?ugi - odno?nik do podstrony zawieraj?cej instrukcj? korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej.


Statystyki - okno wy?wietlaj?ce dane statystyczne takie jak:
- Licznik odwiedzin strony
- Ilo?? aktualnie zalogowanych redaktorw
- Ilo?? umieszczonych artyku?w w BIP


2. Nawigacja


Nawigacja odbywa si? za pomoc? menu: Menu, og?oszenia, organizacja BIP.
Na stron? g?wn? przenosi link DAne podmiotu" dost?pny z ka?dego poziomu Biuletynu.


3. Praca z dokumentami


Dokumenty zamieszczone w Biuletynie s? dost?pne ze wszystkich pozomw menu jak rwnie? z poziomu wyszukiwarki.

Dokumenty mo?na przegl?da? klikaj?c na odpowiednie linki w dowolnym menu. Z pozomu wyszukiwarki po wpisanu wyszukiwanej frazy i wyswietleniu wynik mo?emy podgl?dn?? wybrany dokument klikaj?c na wynik wyszukiwania.

4. Wyszukiwanie

Wyszukiwanie rozpoczyna si? po wpisaniu w okno wyszukiwania - znajduj?ce si? na ka?dym poziomie Biuletynu - wyrazu b?d? frazy. Podczas takiego wyszukiwania system przeszukuje wszystkie pola bazy danych, st?d te? w wynikach wyszukiwania mo?e pojawi? si? wiele znalezionych pozycji.

Zmieniony: wtorek, 09 marca 2010 18:07